Издания

Невросонология и мозъчна хемодинамика

Издание на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика

Със съдействието на

по договор КП-06-НП/16 от 2019 г.

Може да разгледате или свалите списанието в .PDF формат.

От 2016 г. списанието е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index.
То е акредитирано от Българския лекарски съюз с 5 кредитни точки, категория „Д“.

СЪДЪРЖАНИЕ

Том 16, 2020, Брой 2

Съдържание 
РЕДАКЦИОННИ
● Послесмъртно образно валидиране на малки мозъчносъдови лезии със 7.0-тесла магнитно-резонансна томография
Жак Де Рьок
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

● Диагностичен и терапевтичен ултразвук в дерматологията и пластичната хирургия
E. Титянова, В. Василев
● Локална каротидна ригидност при болни с лакунарни мозъчни инфаркти
И. Велчева, Ц. Кметски, Г. Цоневска
● Оптична кохерентна томография при български пациенти с множествена склероза
З. Владимирова, С. Чернинкова
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Ултразвукова диагностика на кардиогенната диспнея – ново диагностично предизвикателство
Т. Вълова, И. Даскалов
● Неврологични прояви при COVID-19
Цв. Колева, Е. Титянова, Г. Попов, В. Мутафчийски
● КОЙ КОЙ Е
Проф. Жак Л. Де Рьок
● Научни форуми
● Инструкция към авторите

Актуализиран Национален Консенсус, 2020


Съдържание 
● Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология
Експертна група по невросонология
Е. Титянова, И. Велчева, С. Андонова, М. Станев, Л. Гроздински5, М. Клисурски, З. Стойнева, С. Каракънева, Ив. Петров
Мултидисциплинарна експертна група
И. Миланов, И. Петров, Л. Трайков, К. Гиров, В. Петров, Н. Габровски, В. Велчев, А. Постаджиян, М. Лилов, С. Чернинкова, Б. Стаменов, Л. Хараланов, И. Търнев, Р. Димова, Д. Любенова


Том 16, 2020, Брой 1

Съдържание 
● Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология
Експертна група по невросонология
Е. Титянова, И. Велчева, С. Андонова, М. Станев, Л. Гроздински5, М. Клисурски, З. Стойнева, С. Каракънева, Ив. Петров
Мултидисциплинарна експертна група
И. Миланов, И. Петров, Л. Трайков, К. Гиров, В. Петров, Н. Габровски, В. Велчев, А. Постаджиян, М. Лилов, С. Чернинкова, Б. Стаменов, Л. Хараланов, И. Търнев, Р. Димова, Д. Любенова
ИНФОРМАЦИИ

● Рискометър за инсулт
С. Андонова, К. Докова
● Пети национален конгресна българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● Изложба Арт терапия
● XIV конгрес на Унгарското дружество по мозъчен инсулт Конференция по невросонология на Унгарското дружество по невросонология
● Научни форуми
● Инструкция към авторите


Том 15, 2019, Брой 2

Съдържание 
15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ
● Невросонология и мозъчна хемодинамика
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

● Ултразвукова треморограма на горнитe крайници – корелативни клинични и ЕМГ проучвания
Е. Титянова, Р. Димова, Цв. Колева, С. Каракънева, М. Петришка
Екстракраниална цветна дуплекс сонография при пациенти с болест на малките съдове на мозъка – срезово проучване
С. Стоисавлевич, Д. Стефанович, Н. Стояновски, А. Павлович, Й. Зидверк-Трайкович, М. Мияйлович
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Има ли място транскраниалната доплерова сонография при болни с мозъчна травма?
А. Разумовски
● Кратък преглед на последните постижения и бъдещите направления в някои области на приложение на съдовия ултразвук (въз основа на публикувани рецензии и новини от научни сайтове и блогове)
Г. Балтгайле
● Триглавият подбедрен мускул в механизма на ортостатичната авторегулация при човека: диагностични възможности на ултразвуковите методи
М. Димчева, Е. Титянова
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС
● на българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● Програма
● Резюмета
● Постерни сесии
● Инструкция към авторите


Том 15, 2019, Брой 1

Съдържание 
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

● Мултимодално лонгитодинално ултразвуково изследване при тромбоза на централната ретинна артерия и високостепенна ипсилатерална стеноза на вътрешната сънна артерия
Цв. Колева, E. Титянова,
С. Каракънева, Л. Войнов

● Влияние на пола върху кардиоваскуларната автономна функция при пациенти
с Паркинсонова болест
С. Мантарова, К. Стамболиева, И. Велчева

● Артериит на Такаясу с двустранни аневризми и стенози на каротидните артерии – роля на неинвазивните образни методи
К. Генова, Д. Луканова, Н. Николов
● Инсулт при пациент с миксома – клиничен случай
М. Цалта-Младенов, В. Димитрова, Д. Георгиева-Христова,
С. Андонова, В. Корновски

НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Ранна диагностика на нарушенията във въглехидратната обмяна, асоциирани с атеросклеротични промени Ц. Тотомирова, М. Арнаудова, Н. Григоров
ИНФОРМАЦИИ
● Четвърти национален конгресна БАНМХ
● 24та среща на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика
● Следдипломно обучение по програми на Световната федерация по неврология
● Акад. Екатерина Титянова с престижни отличия за своя юбилей
● Инструкция към авторите


Том 14, 2018, Брой 2

Съдържание
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

● Микроемболичните сигнали подпомагат доказването на криптогенен мозъчен инсулт А. Палмиери, Ф. М. Фарина, К. Кулик,
Фр. Р. Водрет, С. Фаварето,
Ф. Вяро, Кл. Баракини

● Лонгитудинално проучване на ранни когнитивнинарушения след исхемичен мозъчен инсулт
М. Вълкова, Б. Стаменов, И. Велева
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
● Спонтанна дисекация на вътрешната сънна артерия – късно съдово усложнение след лъчетeрапия за рак на гърдата: клиничен случай М. Седлич, П. Ч. Жуна, Г. Сичая,
В. Говори, Х. Будинчевич, В. Демарин
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Транскраниална доплерова сонография при лечение на асимптомни стенози на сънните артерии
T. Ароксалаши, Л. Олах
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС
● на българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● Програма 
● Резюмета 
● Постерни сесии
ИНФОРМАЦИИ
● 23та среща на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика
ЮБИЛЕИ
● Акад. проф. Екатерина Титянова
● Инструкция към авторите


Том 14, 2018, Брой 1

Съдържание 
НАУЧНИ ОБЗОРИ

● Огледални неврони – методи на изследване и клинично приложение М. Димчева, Е. Титянова
● Рехабилитация на мозъчносъдовите усложнения след сърдечна хирургия И. Такева
ХЪРВАТСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Ултразвуково изследване на артериовенозна фистула на артерия thyroidea ima – клиничен случай
M. Батиница, С. Морович,
З. Кусич, В. Демарин

● Функционални каротидни ултразвукови маркери на субклинична атеросклероза при клинично съдово здрави жени
А. Ловренчич–Хузян, М. Боснар–Пуретич, Л. Дезмал–Грбеля, М. Ройе–Бедекович, Р. Палич–Крамарич
● Aномалии на щитовидната жлеза – рисков фактор за двустранна дисекация на екстракраниалните мозъчни съдове К. Булян, М. Беншич, М. Владетич,
В. Булян, С. Вуткович Солдо
СРЪБСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Транскраниална сонография на мозъчния паренхим при невродегенеративни и психични заболявания – съвременни аспекти
М. Михайлович, А. Павлович, Н. Стояновски, Н. Веселинович, Д. Зидверк-Трайкович
НОВИ КНИГИ
● Учебник по нервни болести Обща неврология
● НАГРАДИ 
ИНФОРМАЦИИ
● Регионален обучителен курс на Европейската академия по неврология
● Интердисциплинарен семинар по програми за обучение на Световната федерация по неврология
● Инструкция към авторите


Том 13, 2017, Брой 2 (притурка)

.

.

.

.

.

.

.


Том 13, 2017, Брой 2

.

.

.

.

.

.

.


Том 13, 2017, Брой 1

Съдържание
ХЪРВАТСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ

● Дебелина на интима-медия комплекса и коронарен байпас с присадка
Х. Будинчевич, M. Метер,
П. Чърнац, К. Кордич, Л. Мариянович, Е. Галич, В. Говори, В. Демарин

ГРУЗИНСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Фокално увреждане на мозъка и хемодинамични параметри при пациенти с едностранни високостепенни промени на вътрешната сънна артерия
Ф. Тодуа, Д. Гачечиладзе, М. Берая
СРЪБСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Контрол на „хипер“ триадата при остър исхемичен мозъчен инсулт: хипертония, хипергликемия, хипертермия М. Михайлович, В. Алексич,
Х. Стернич, N. Bornstein
● Принципи на триизмерното биопринтиране в медицината Цв. Колева, Е. Титянова
НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС
● за механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт Под редакцията на:
И. Петров, Е. Титянова, С. Андонова, Л. Гроздински, Н. Петров, К. Гиров, А. Постаджиян, Л. Спасов
ИНФОРМАЦИИ
● Втори национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
Е. Христова
IN MEMORIAM
● Проф. Иван Коцев Георгиев 
● Д-р Благой Костадинов Титянов
НАУЧНИ ФОРУМИ
● Регионален обучителен курс на Европейската академия по неврология
● Инструкция към авторите


Том 12, 2016, Брой 2

Съдържание
НАУЧНИ ОБЗОРИ

● Високоинтензивен фокусиран ултразвук в неврологията
П. Каразапрянов, Е. Титянова
ХЪРВАТСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Ултразвукови характеристики на вертебралните артерии при мъже и жени
С. Морович, Т. Скарич Юрич, В. Демарин
ГРУЗИНСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Ролята на дуплекс сонографията при нарушения на задната мозъчна циркулация М. Алпаидзе
СРЪБСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ 
● Двустранна тромбоза на горната офталмична вена: рядък клиничен случай В. Алексич, Н. Алексич, М. Спаич,
Н. Живкович, А. Живкович, В. Ливек, А. Щругар, И. Блажич, С. Неделкович, Н. Янески, М. Маткович,
В. Милачич, М. Станич

НОВИ КНИГИ
● Хемипаретична походка след мозъчен инсулт. Съвременни методи на изследване и неврорехабилитация
● БЛАГОДАРЯ ТИ, ДОКТОРЕ! 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС
● на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● Програма 
● Постерни сесии 
● Резюмета
ИНФОРМАЦИИ
● 21ва среща на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика
Цв. Димитрова
IN MEMORIAM
● Др. Лилия Даскалова–Кюрзи 
● Проф. Никола Каракънев
● Инструкция към авторите


Том 12, 2016, Брой 1

Съдържание
НАУЧНИ ОБЗОРИ

● Механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт
С. Андонова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Клинични и невроизобразяващи изследвания при дисгенезия на корпус калозум
Г. Адам, А. Коркова, Е. Стоянова,
К. Генова, Е. Титянова

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
● Толоза-Хънт синдром: проспективни клинични и невроизобразяващи изследвания
Цв. Димитрова, Т. Владимиров, Е. Титянова
СРЪБСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Обзор на стратегиите за лечение на aсимптомна каротидна стеноза M. Миркович, М. Михайлович
ИНФОРМАЦИИ
● Първи национален конгрес с международно участие
● Научно-практически семинар „Диабетна невропатия“
● Здравни грижи в неврологията
● Научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 11, 2015, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ

● 10 години Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
СРЪБСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ
● Българо-сръбско сътрудничество в областта на невросонологията
● Корелация между транскраниална контрастна невросонография и трансезофагиална ехокардиогррафия при диагноза на дясно-ляв сърдечен шънт M. Михайлович, 3. Маркович,
Т. Свадич-Медедович, А. ПаВлович, 3. Йованович, Ж. 3идверк-Трайкович,
А. Радойчич, Н. Веселинович, Н. Стернич

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Вариабилност на сърдечната честота при болни с вибрационна болест от локални вибрации
3л. СтойнеВа, И. ВелчеВа, Е. ТитяноВа
НОВИ КНИГИ
● Учебник по нервни болести Обща неврология
С. АндоноВа
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 
● на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● Програма 
● Постерни сесии
● Резюмета
ИНФОРМАЦИИ
● Първи конгрес на Европейската академия по неврология
С. Андонова
● Предстоящи научни форуми
IN MEMORIAM
● Д-р Валентин Йотов
● Инструкция към авторите


Том 11, 2015, Брой 1

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ

● Година на мозъка
Е. Титянова
● Мозъчен инсулт в България: съвременни проблеми Е. Титянова, И. Велчева,
С. Андонова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Невроофталмосонология: диагностична стойност и клинично приложение
Е. Титянова, С. Чернинкова
● Safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) – глобална мрежа за мозъчни инсулти
С. Андонова
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
● Академик на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата
● Академик на Българската академия на науките и изкуствата
ИНФОРМАЦИИ
● Регионален обучителен курс на Европейската академия по неврология
● IX Световен конгрес по мозъчен инсулт
● Втора регионална среща по невросонология на Световната федерация по неврология
● XII практически семинар по неврофизиология и невросонология
НОВИ КНИГИ
● Учебник по нервни болести. Обща неврология
ПРЕДСТОЯЩИ ФОРУМИ
● Първи национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие 2–4 октомври 2015 г. София, България
● Други научни форуми
● Инструкция към авторите


Том 10, 2014, Брой 2

.

.

.

.

.

.

.


Том 10, 2014, Брой 1

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ
● Година на мозъка
Е. ТитяноВа
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Ултразвуково изобразяване на хронични очни увреждания след взривна травма: описание на случай със синдром на Шарл Боне
Ст. НиколоВ, Е. ТитяноВа, П. ПопоВ, С. ЧернинкоВа, С. КаракьнеВа, К. ГеноВа
● Клинично, интраоперативно и мултимодално ултразвуково изследване на меланом в лицево-челюстната област Е. АлексиеВ, К. ГироВ, Б. ГироВа,
А. МихоВа, Е. ТитяноВа
● Интравенозна тромболиза при остър исхемичен мозъчен инсулт – пет-годишен клиничен опит С. АнgоноВа, Е. КалеВска,
ЦВ. димитрова, М. ПеткоВа, В. АргироВа, ЦВ. ЦВеткоВ, д. ГеоргиеВа
● Декомпресивна краниектомия при остър исхемичен инсулт – клиничен случай
С. Андонова, П. Кирилова, Е. Калевска, М. Петкова,
Цв. Цветков, М. Новакова, Т. Георгиев
● Микроваскуларни нарушения при вибрационна болест от локално вибровъздействие
Зл. Стойнева
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Кардиопулмонална ресусцитация след сърдечен арест – съвременни концепции и подходи
Н. Рамшев
ИНФОРМАЦИИ
● 16-ти Световен форум по невросонология
● Ултразвуковите технологии – предизвикателства пред младите медици
● Научна среща. Клетъчни рецептори – методи за изследване, имунобиологични характеристики и медицинско значение ПосВетена на проф. g-р Рита Леви-Монталчини
ПРЕДСТОЯЩИ ФОРУМИ
● Regional Teaching Course of the European Academy of Neurology 2-5 октомври 2014 г. София, България
● Други научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 9, 2013, Брой 2

.

.

.

.

.

.

.


Том 9, 2013, Брой 1

● Ултразвук и изследване на т. нар. „Хронична цереброспинална венозна недостатъчност“ при множествена склероза*
Х. М. Валдуеса, Ф. Деп, С. Й. Шрайбер, Б. ван Oстен, К. Шмайрер, Ф. Пол М. П. Уотйес
● Детерминанти за повишен риск от когнитивно влошаване при остър исхемичен мозъчен инсулт
М. Дановска, Б. Стаменов, М. Александрова, М. Вълкова
● Промяна в храненето и стила на живот в алгоритъма на сестринските грижи при остър миокарден инфаркт
Д. Георгиева, Л. Иванова
IN MEMORIAM
● Гл. ас. Людмила Запрянова, дм
● Д-р Сотир Миронов
● Указания към авторите


Том 8, 2012, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ

● Тенденции в невросонологията: миосонология 2012 М. Зиблер
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Миосонографна оценка на триглавия мускул на подбедриците при хронична пост-инсултна хемипареза Е. Титянова, Т. Чамова, С. Каракънева, Р. Димова
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
● Tромбоза на горния сагитален и трансверзален синус – представяне на случай С. Андонова, Е. Калевска, М. Петкова, В. Аргирова, П. Кирилова, Цв. Цветков, Ф. Киров, М. Новакова, Р. Георгиев
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Терапевтичната хипотермия в медицината – защо и кога? Н. Рамшев, В. Енева, С. Андонова, З. Рамшева, E. Титянова
● Терапевтична хипотермия при остър исхемичен инсулт С. Андонова, П. Кирилова, Цв. Димитрова, Н. Рамшев, В. Енева, Б. Стаменов, К. Рамшев, Е. Титянова
КОЙ КОЙ Е
● Проф. Марио Зиблер
ЮБИЛЕИ
● Д-р Благой Титянов
ИНФОРМАЦИИ
● ХVІІ среща на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика С. Андонова
● VІ Национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие Р. Димова
● Седма среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● XVI Световен конгрес по невросонология на Световната федерация по неврология
● Предстоящи научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 8, 2012, Брой 1

Съдържание
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

● 16 световен конгрес по невросонология на Световната федерация по неврология
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Ранна проксимална дисекация на общата сънна артерия след каротидна ендартеректомия Е. Титянова, К. Гиров, С. Каракънева, И. Петров, И. Лозев
● Миосонографна оценка на триглавия мускул при метаболитна невропатия Т. Чамова, Е. Титянова, И. Търнев, Д. Димова
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Tранскраниалната магнитна стимулация – настояще и перспективи П. Попов, Р. Димова, С. Тодорова, Е. Титянова
● Оценка на пациенти със синкоп. Условия за диагностика и лечение на пациенти със синкоп в България Ц. Кътова, Я. Симова
● Принципи на съвременната неврорехабилитация Д. Любенова, Е. Титянова
IN MEMORIUM
● Проф. Стоян Байкушев 
● Проф. Харалан Хараланов 
● Проф. Кирил Миленков
ИНФОРМАЦИИ
● XV среща на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология Е. Титянова
● Предстоящи научни форуми
● Клинични дни на неврологията Интегриран подход за профилактика и лечение на мозъчносъдовите заболявания С. Каракънева
● Инструкция към авторите


Том 7, 2011, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ

● Тридесет години транскраниален Доплер: какво се е променило? Р. Аслид
● Миосонографна оценка на триглавия мускул на подбедрицата при автозомно-рецесивна наследствена миопатия с телца на включване Т. Чамова, Е. Титянова, И. Търнев, Р. Димова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Хеминеглект, хемианопсия и признаци на Герстманов синдром при лобарен паренхимен мозъчен кръвоизлив – описание на клиничен случай В. Игнатова, Л. Хараланов, Ц. Стоянова, В. Атанасова
● Постуклозионна микроваскуларна реактивност при захарен диабет Зл. Стойнева, И. Даскалова
● Диабетна невропатия – корелативни клинични и електромиографски проучвания Р. Димова, И. Даскалова, С. Тодорова, Е. Титянова
● Здравно – икономически аспекти на добрата практика в трудовата медицина и при високоспециализирани медицински дейности Н. Цачева, Ж. Павлова, К. Любомирова, Елисавет–Христина Филиппиду
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Исхемичен мозъчен инсулт и генетично детерминирана повишена тромбоцитна агрегация М. Иванов, Р. Комса-Пенкова, Б. Стаменов
ИНФОРМАЦИИ
● Финголимод – първият одобрен медикамент за перорално приложение при множествена склероза Р. Димова, В. Червенков
● Шеста среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
● Предстоящи научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 7, 2011, Брой 1

Съдържание 
РЕДАКЦИОННИ

● Перспективи в невросонологията
М. Капс
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Подвижен тромб във вътрешната сънна артерия – клинични, диагностични и терапевтични проблеми М. Станева, Г. Кирова, И. Стайков, В. Червенков, Б. Минкова, М. Тодорова, А. Петрова
● Интима-медия комплекс на каротидните артерии при обструктивна сънна апнея С. Андонова, Д. Петкова
● Позитронно-емисионна томография с 18F-FDG в диагностиката на болестта на Алцхаймер и лекото когнитивно нарушение Н. Делева, И. Димитров, Б. Иванов, А. Клисарова, П. Бочев
● Тест с наклон на тялото – индикации и възможни усложнения Я. Симова, П. Тасовска, Ц. Кътова
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Функционални невроизобразяващи методи при изследване на езиковите функции в когнитивната неврология и в клиничната практика Н. Делева, И. Димитров
● Проучване на здравето на работната сила в Европа Н. Цачева, К. Любомирова
КОЙ КОЙ Е
● Проф. Манфред Капс
IN MEMORIUM
● Проф. Никола Каракънев
● Проф. Венцеслав Боснев
ИНФОРМАЦИИ
● VII Световен конгрес по мозъчен инсулт
Д. Масларов
● 11 научно-практическа среща на невролозите от Югозападна България „Разпространение, значимост и поведение при каротидна атеросклероза“ К. Кирилов
● Международен симпозиум „Ултразвукова класификация на каротидните стенози“. Първи национален консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология Е. Христова
● Национален консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология Под редакцията на: Е. Титянова, П. Стаменова, К. Гиров, И. Петров, И. Велчева
● Инструкция към авторите


Том 6, 2010, Брой 2

Съдържание 
РЕДАКЦИОННИ

● Пет години Българска асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Миосонографни и клинико-генетични проучвания при болен с дистална миопатия Е. Титянова, В. Гергелчева, В. Михайлова, Т. Чамова, И. Търнев
● Интраоперативна невросонография при пациенти с гръбначно-мозъчни тумори Т. Шамов, Т. Ефтимов, И. Тодоров, А. Петков
● Мозъчен кръвен ток и сърдечна функция при болни със захарен диабет: корелативни клинични, невросонографни и ехокардиографски проучвания Е. Титянова, И. Даскалова, С. Каракънева, Б. Пакерова, К. Филчева, Г. Партенов
● Kапиляроскопия при феномен на Рейно
Зл. Стойнева
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Двустранни лезии в базалните ганглии и таламуса – диференциално- диагностични проблеми С. Андонова
● Постинсултна депресия – специфика, диагностика и диференциална диагноза М. Вълкова, Б. Стаменов, Д. Пейчинска
● Съвременни аспекти на тардивната дискинезия
П. Попов, Е. Титянова
КОЙ КОЙ Е
● Ласло Циба
ЮБИЛЕИ
● Проф. Меглена ачкова, дмн
ИНФОРМАЦИИ
● XV среща на европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика С. Андонова
● XІX европейска конференция по мозъчен инсулт
С. Андонова
● Българско дружество по ендоваскуларна терапия
● Предстоящи научни форуми
● Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие Програма
● Инструкция към авторите


Том 6, 2010, Брой 1

Съдържание 
РЕДАКЦИОННИ

● Каква е ролята на сонологията при изследване на пациенти с невроваскуларни симптоми? Г.-М. фон Ройтерн
● Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза в България Е. Титянова, И. Велчева, Б. Стаменов
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Тромболитично лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – пилотно проучване С. Андонова, Ф. Киров, Д. Минчев, Ч. Бъчваров, В. Георгиева, Д. Бочева
● Супраселективна фибринолиза и интервенционално лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт – пилотно проучване И. Петров, И. Стайков, М. Марзянов, Хр. Димитров, М. Контева
● Реканализация и стентиране на филиформени стенози и тромбози на каротидни артерии И. Петров, Хр. Димитров, И. Стайков, М. Станева, М. Контева, Е. Димитров
● Повтарящи се исхемични мозъчни инсулти при пациент с повишено ниво на плазмен хомоцистеин, асоциирано с генетичен вариант С677T в гена за синтез на ензима метилентетрахидрофолатредуктаза М. Иванов, Б. Стаменов, Р. Комса-Пенкова
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Съвременни аспекти на тромболитичното лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт М. Клисурски, Е. Титянова
● Скали за определяне на прогностични възможности при пациенти с транзиторни исхемични атаки Д. Масларов, Д. Дренска
● Постинсултна депресия – честота, хипотези, критерии и рискови фактори М. Вълкова, Б. Стаменов, Д. Пейчинска, М. Йотов
КОЙ КОЙ Е
● Проф. Г.-М. фон Ройтерн
● Проф. Тереза Корона Васкес
ИНФОРМАЦИИ
● 19 световен конгрес по неврология
И. Стайков, И. Райчев
● Обучителен курс по невросонология с изпит
С. Андонова
● Ултразвукова диагностика в неврологията курс за следдипломно обучение С. Андонова
● Изследователска група по невросонология към световната федерация по неврология
● Мултидисциплинарен симпозиум: каротидно стентиране – резултати и перспективи И. Петров, И. Андреев
НАУКА И ИЗКУСТВО
● Байкуша Учен и художник едновременно
● Предстоящи научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 5, 2009, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ
Ултразвукова диагностика на мозъчното венозно кръвообращение М. Клисурски, Е. Титянова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Хемодинамични промени в общата каротидна артерия при болни с мозъчни инфаркти И. Велчева, Н. Антонова, П. Дамянов, Н. Дим. Димитров
Двустранна тромбоза на сънните артерии – клинични, невросонологични, неврофизиологични и невроизобразяващи изследвания Е. Титянова, Н. Дим. Димитров, С. Каракънева, К. Гиров, Р. Петков, С. Чернинкова, З. Рамшева, П. Попов
Ултразвуково в-скениране преди извършване на лумбална пункция М. Клисурски
Влияние на плазмената абсорбция върху репетитивната нервна стимулация при случай с фамилна миастения Р. Димова, Р. Пенков, К. Рамшев, З. Рамшева, С. Тодорова, Е. Титянова
НАУЧНИ ОБЗОРИ
Репетитивна транскраниална магнитна стимулация (рТМс) при епилепсия Г. Гозманов
Паранеопластични невропатии
Р. Димова, Е. Титянова
ЮБИЛЕИ
Проф. емилия христова, дм
IN MEMORIUM
Проф. д-р албрехт Щруплер
ИНФОРМАЦИИ
14 среща на европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика П. Дамянов
Линични дни на неврологията съвременни подходи при лечение на остър исхемичен инсулт П. Паралчева
Предстоящи научни форуми
Четвърта среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие Програма
Инструкция към авторите


Том 5, 2009, Брой 1

Съдържание 
РЕДАКЦИОННИ

● Използване на контрастни вещества за сонографска диагностика на мозъчносъдова болест Ева Бартелс
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Четири-измерно (4D) ултразвуково изобразяване на зрителни нерви и папили Е. Титянова, С. Чернинкова, С. Каракънева
● Корелативни невросонографни и невроизобразяващи проучвания при пациенти с артериална хипертония и асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение С. Андонова, Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев
● Промени в скоростта на кръвния ток в средна мозъчна артерия при болни с хроничен мозъчен инфаркт при слухово въздействие О. Колев, П. Дамянов, И. Велчева, И. Асенов, К. Стамболиева, K. Bötzelі
● Лазер-доплерова оценка на вазомоторната реактивност при дистална автономна невропатия Зл. Стойнева
● Анализ на компютърно-периметричната находка при пациенти със съдовиnлезии на ретрохиазмални зрителни пътища А. Оскар
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Депресия след мозъчен инсулт
И. Велчева
● Възрастови промени в бялото мозъчно вещество и риск от мозъчносъдова болест С. Андонова, Д. Минчев
КОЙ КОЙ Е
● Проф. Ева Бартелс, дм 
● Проф. Венцеслав Боснев, дмн
ЮБИЛЕИ
● Проф. Стоян Байкушев, дмн 
● Доц. д-р Георги Гозманов, дм
● Предстоящи научни форуми
ИНФОРМАЦИИ

● Вертиго Академия – Семинар
И. Стайков
● Учебно-практически семинар „Ултразвукова диагностика в неврологията“ И. Петров
● Инструкция към авторите


Том 4, 2008, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ
Как работят мозъчните неврони – локално или глобално? Л. Мавлов
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Ултразвукова характеристика при мозъчна смърт
Е. Титянова, С. Каракънева, Н. Петров, З. Кирвиков, А. Петков, Л. Петров, Р. Димова
Диагностична стойност на транскраниалното цветно дуплекс-скениране при мозъчни аневризми – сравнителни проучвания с дигитална субтракционна ангиография М. Клисурски, Е. Василева, Е. Титянова, С. Каракънева, П. Стоянов, Д. Стоянова, Г. Неделков
Възможности на каротидната ендартеректомия за лечение на асимптомни каротидни стенози М. Станкев, Л. Гроздински
Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение – пилотно проучване С. Андонова, Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев
Моторни прагове при транскраниална магнитна стимулация на премоторната кора при фокална вторично генерализирана епилепсия Г. Гозманов
НАУЧНИ ОБЗОРИ
Ултразвуково изследване на мускули анатомия и методи на изследване – част I Ю. Петрова
Медикаментозна и хирургична терапия на каротидната атеросклероза Л. Гроздински, М. Станкев
Функционални образни методи за ранна диагностика на съдовите заболявания М. Лесев
КОЙ КОЙ Е
Проф. людмил Мавлов, дмн
IN MEMORIUM
Бележити български учени
Проф. Борислав иванов Йорданов
ИНФОРМАЦИИ
Ултразвукови проучвания при мигрена
С. Кастрев
13 среща на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Е. Василева
Предстоящи научни форуми
НОВИ КНИГИ
Атлас по невросонология
И. Велчева
Алгоритъм за ултразвукова диагностика и терапевтично поведение при каротидна патология
Трета среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие. Програма
Указания към авторите


Том 4, 2008, Брой 1

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ

● Ролята на транскраниалната доплерова сонография за потвърждаване на мозъчна смърт Вида Демарин, Арияна Ловренчич-Хузян
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Оценка на възможностите на ултразвуковата диагностика при каротидни стенози и каротидна ендартеректомия Л. Гроздински, М. Станкев
● Ултразвуково в-flow изобразяване на спонтанна дисекация на вътрешната сънна артерия Е. Титянова, К. Рамшев, С. Каракънева, И. Петров, А. Иванов
● Дисекация на аортата и каротидните артерии при пациент с транзиторна исхемична атака и марфаноподобен хабитус E. Ваврек, М. Клисурски, Е. Василева, Е. Кинова, Д. Марков, А. Гудев, М. Миланова, П. Стаменовав
● Слухово въздействие върху скоростта на кръвния ток в средна мозъчна артерия при здрави лица и болни с транзиторни исхемични атаки О. Колев, П. Дамянов, И. Велчева, И. Асенов, Н. Дос. Димитров, Н. Дим. Димитров, К. Стамболиева, K. Bötzelі
● Полиневропатия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (II стадий): честота, клинични прояви и неврофизиологична характеристика М. Даскалов, Б. Делийска, С. Новачкова, Б. Ишпекова, И. Калудина, А. Александров
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Лечение на таламичната болка
К. Байкушев, Т. Колев, Н. Щонова
СТРАНИЦИ НА СТУДЕНТА
● Роля на азотния окис в патогенезата на острия исхемичен мозъчен инсулт Г. Максимов
КОЙ КОЙ Е
● Проф. вида демарин, дм 
● Проф. харалан илиев хараланов, дм
ИНФОРМАЦИИ
● Клопидогрел – сравнителен анализ между оригиналната форма и генеричните продукти Р. Димова, С. Тодорова
● 23-и конгрес на европейския комитет за лечение и изследване на множествена склероза (ECTRIMS) Соня Иванова
● Предстоящи научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 3, 2007, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ
Антитромботичнa медикаментозна терапия при болни с каротидни стенози Ю. Сивениус
НАУЧНИ ОБЗОРИ
Хомоцистеин и риск от мозъчносъдова болест
Д. Колев, Е. Енишейнова, З. Рамшева, Е. Титянова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Невросонографни и електроенцефалографски промени при хепергравитационен стрес Р. З. Златев, Е. Титянова
Каротидна патология и рискови фактори за мозъчносъдова болест: корелативни клинични, невросонографни и ехокардиографски проучвания
Е. Титянова, И. Велчева, С. Каракънева, Н. Дим. Димитров, К. Христова, П. Дамянов, Р. Димова, П. Попов, К. Рамшев
● Хемореологични нарушения и рискови фактори за мозъчносъдова болест: корелативни проучвания И. Велчева, Н. Антонова, Е. Титянова, Н. Дим. Димитров, Н. Дос. Димитров, В. Димитрова, П. Дамянов
Ответи на премоторната и моторната мозъчна кора при транскортикална магнитна стимулация у болни с хемипарези, отчитани по моторния праг
Ст. Байкушев, А. Щруплер, Г. Узунов, Г. Гозманов
● Хирургично и ендоваскуларно лечение на гръбначно-мозъчни артериовенозни малформации – представяне на три случая с дорзални интрадурални артериовенозни фистули Ал. Петков, Т. Ефтимов, Т. Шамов, М. Лилов, Ю. Йотова
КОЙ КОЙ Е
Проф. Гюнтер E. Клайн
IN MEMORIUM
● Бележити български учени
ИНФОРМАЦИИ
Указания за вторична профилактика при болни с исхемичен мозъчен инсулт и транзиторни исхемични атаки Д. Димова
12 среща на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Е. Титянова
Клинични дни на неврологията
Г. Николова
Предстоящи научни форуми
● Втора среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие. Програма
Инструкция към авторите


Том 3, 2007, Брой 1

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ

● Невропротекция при мозъчна исхемия – актуални концепции и перспективи Д. Хаджиев
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Математическо моделиране на системата на мозъчното оросяване с оглед транскраниалната доплерова сонография К. Байкушев
● Лечение на синдрома на Уест с АСТН-препарати А. Найденов, Г. Попова, Д. Дундова А. Кръстева, Кр. Станчева, Я. Петков
● Огнищна абнормност в междупристъпната ЕЕГ при деца със синдром на Уест А. Найденов, Г. Попова, Д. Дундова А. Кръстева, Кр. Станчева, Я. Петков
● Възрастта като рисков фактор за мозъчносъдова болест И. Велчева, Е. Титянова, П. Дамянов, Н. Дим. Димитров, А. Антонова, В. Димитрова
● Ефект на кинезитерапията върху сетивните нарушения при болни с диабетна полиневропатия Д. Любенова, В. Чернев, Е. Титянова
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Реорганизация на двигателния контрол след едностранен мозъчен инсулт Е. Титянова
КОЙ КОЙ Е
● Проф. Рюн Аслид 
● Проф. д-р Димитър Хаджиев, дмн
ЮБИЛЕИ
● Проф. Иван Георгиев, дмн 
● Д-р Благой Титянов
● Предстоящи научни форуми 
● Инструкция към авторите


Том 2, 2006, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ
Транскраниална доплерова сонография в комбинация с вазодилаторни тестове Н. М. Борнщайн, А. И. Гур
НАУЧНИ ОБЗОРИ
Сонотромболиза
М. Клисурски
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Нараняване и тромбоза на венозни синуси след огнестелни черепно-мозъчни наранявания Ал. Петков, З. Златев, И. Стоев, Н. Петров, Л. Войнов
Оценка на кожната вазомоторна реактивност при вибрационна болест чрез лазерна доплерова флоуметрия Зл. Стойнева
Сърдечносъдови автономни нарушения при диабетна полиневропатия Н. Димитров, П. Дамянов, И. Велчева
Eфект на кинезитерапията върху качеството на живот при болни с диабетна полиневропатия Д. Любенова, Е. Титянова
КОЙ КОЙ Е
Проф. Натан М. Борнщайн
Проф. д-р Стоян Байкушев, дмн
IN MEMORIUM
Бележити български учени Акад. Чудомир Начев
ИНФОРМАЦИИ
Клинично приложение на Plavix в неврологичната практика – резултати от проучването CAPRIE С. Кастрев
Единадесета среща на Eвропейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Е. Титянова
Първа среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие. Програма
Инструкция към авторите


Том 2, 2006, Брой 1

Съдържание 
РЕДАКЦИОННИ

● Съвременната неврорехабилитация цели ускоряване на възстановяването на зрелия мозък чрез пластична реорганизация Ина М. Таркка
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Генетични рискови фактори за каротидна атеросклероза 
Н. Дим. Димитров, И. Велчева
● Невроофталмологична симптоматика при пациенти със съдови лезии на зрителните сензорни пътища 
А. Оскар, С. Чернинкова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Фокална епилепсия с чести припадъци лекувана с репетитивна транскраниална магнитна стимулация 
Г. Гозманов, Ст. Байкушев, Д. Златарева
● Ортостатична микроциркулаторна реактивност при акрална дизавтономия тип 
Рейно Зл. Стойнева
● Сравнителни клинични, невросонографни и невроизобразяващи изследвания при болен с тромбоза на средна мозъчна артерия в млада възраст
К. Принова, С. Каракънева, А. Иванов, Е. Титянова
НОВИ КНИГИ
Е. Титянова. Ултразвукова диагностика в неврологията 
И. Велчева

КОЙ КОЙ Е
● Проф. Никола Каракънев 
● Проф. Ина М. Таркка
IN MEMORIUM
● Бележити български учени 
Проф. Ангел Йорданов Пенчев
ИНФОРМАЦИИ
● XVIII Световен конгрес по неврология
Ю. Йотова
● Клинични дни на неврологията, Русе
Е. Вачева
● Учебна програма за квалификация по диагностика на автономната нервна система
● Инструкция към авторите


Том 1, 2005, Брой 2

Съдържание
РЕДАКЦИОННИ
● Съвременна диагностика и лечение на стенозите на каротидната артерия И. Бркич, К. Нидеркорн
НАУЧНИ ОБЗОРИ
Епилептични пристъпи и епилепсия след инсулт П. Попов, E. Титянова
Офталмологична симптоматика при каротидно-оклузивна болест С. Чернинкова
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Цереброваскуларни рискови фактори и мозъчен микроемболизъм при болни с каротидни обструкции Е. Василева
Невроснографска оценка на проксимални стенози на вертебралната артерия – пилотно проучване MПМмМММ. Клисурски, Е. Василева
Ортостатична реактивност при болни с диабетна полиневропатия – оценка на ефекта от прилагането на специализирана кинезитерапевтична програма Д. Любенова, Ю. Йотова, И. Мазнев, Е. Титянова
Зависимости между липидните и хемореологичните показатели при мозъчносъдови заболявания И. Велчева, Н. Антонова, В. Димитрова, Н. Дим. Димитров, И. Иванов
Вътрешна хидроцефалия при деца – възможности за съвременно оперативно лечение в зависимост от етиопатогенезата на заболяването Хр. Цеков, Е. Найденов, С. Чернинкова, А. Бусарски, Л. Нучев
КОЙ КОЙ Е
Проф. Мак Вантов
Проф. Е. Бернд Рингелщайн
ИНФОРМАЦИИ
IX национален конгрес по неврология с международно участие М. Даскалов, Е. Василева
Клинични дни на неврологията, Банско
Ю. Йотова
Инструкция към авторите


Том 1, 2005, Брой 1,

Съдържание
● РЕДАКЦИОННИ
НАУЧНИ ОБЗОРИ
● Клинично приложение на цветното транскраниално дуплекс-скениране в неврологията E. Титянова
● Невросонографна оценка на мозъчната авторегулация И. Велчева
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
● Ултразвукова диагностика на невроинфекции при новородени деца Р. Георгиева, Е. Христова
● Лазерна доплерова оценка на дисталната диабетна дизавтономия Зл. Стойнева
● Аневризми на vena magna Galeni – проблеми при диагностиката и лечението Хр. Цеков, Е. Найденов, П. Генов, Р. Петков
НОВИ КНИГИ
● Л. Иванова, Ч. Начев. Неврокардиология
И. Велчева
КОЙ КОЙ Е
● Проф. Иван Георгиев 
● Проф. Курт Нидеркорн
ИНФОРМАЦИИ
● Десета среща на Европейската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика E. Титянова
● Втора годишна среща на невролозите от Шумен И. Петров
● Инструкция към авторите
● Предстоящи научни форуми