Ръководство за автори

Обща информация

1. Невросонология и мозъчна хемодинамика (NSCH) е официалното списание на Българското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика. Списанието публикува оригинални статии за ултразвукова диагностика в неврологията, неонатологията и ангиологията, както и статии за церебралната хемодинамика и свързаните с тях проблеми. То съдържа следните категории:

 • редакции, възложени от редакцията;
 • оригинални документи – до 6–8 страници, включително таблици, фигури и справки;
 • кратки отчети – до 4 страници;
 • преглед на статии – до 10 страници, включително референции;
 • информация за различни научни събития;
 • прегледи на нови книги;
 • кой е кой – представяне на изключителни учени и организации.

2. Представянето в списанието се извършва с помощта на ръкописи ScholarOne, системата за онлайн подаване и партньорска проверка. Регистрацията и достъпът са достъпни на neurosonology.net.

Регистриране в ScholarOne Ръкописи

Ако все още не сте се регистрирали в ScholarOne Manuscripts, моля, следвайте инструкциите по-долу:

 • Моля, влезте на адрес: https://mc04.manuscriptcentral.com/neurosonology
 • Кликнете върху Създаване на акаунт
 • Следвайте инструкциите на екрана, попълвайки заявените подробности, преди да продължите
 • Вашето потребителско име ще бъде вашият имейл адрес и трябва да въведете парола с дължина поне 8 знака и съдържаща две или повече числа
 • Щракнете върху Готово и акаунтът Ви е създаден.

3. Предложените доклади се представят в редакцията на сп. „Невросонология и мозъчна хемодинамика“. Подаването на статии трябва да се извършва само чрез модул за електронно подаване в платформата ScholarOne Manuscripts. За да изпратят документ за публикуване в списанието, авторите трябва да създадат нов акаунт и/или да влязат, ако вече имат такъв. Ние молим авторите внимателно да прочетат „Инструкции и формуляри“, преди да изпратят статиите си за преглед. След като влязат в профила си, авторите могат да видят хронология на изпратените ръкописи и да изпратят нов чрез „Стартиране на ново подаване“. Процесът на изпращане на нови ръкописи включва 6 основни стъпки:

            Стъпка 1: Изберете типа на ръкописа, попълнете заглавието и резюмето на английски език.

            Стъпка 2: Качете Вашите файлове.

            Стъпка 3: Напишете и/или изберете ключови думи. (Броят на ключовите думи не трябва да надвишава 5 думи).

            Стъпка 4: Добавете съавтори, ако има такива.

            Стъпка 5: Посочете организацията, финансирала вашето изследване, ако има такава. Отговорете на въпросите за добавяне.

            Стъпка 6: Окончателен преглед на попълнената информация и файлове, потвърждение, преглед на доказателствата на ръкописа и представяне на ръкописа.

4. Получените ръкописи се преглеждат в съответствие с Ръководство за авторите от член на редакционната колегия. Ръкописите, които не отговарят на изискванията, се връщат на авторите за преразглеждане. Ръкописи, които отговарят на изискванията, се допускат за преглед.

5. За всеки от представените и одобрени статии редакцията назначава двама рецензенти. Рецензиите се правят в срокове, определени от редакцията и в съответствие с изискванията към рецензентите.

6. Прегледът на статиите се извършва в съответствие със стандартите за оценка на ръкописите чрез системата за единично сляпо рецензиране. Рецензенти дават своята оценка на ръкописите по отношение на следните критерии: обхват на изследването, актуалност на изследваните въпроси, оригиналност, точност и яснота на резюмето, описващо основния текст, логическа структура и последователност на подаването, релевантност на методология, валидност на резултатите, доказващи тезата, приложимост на резултатите, валидност на констатациите и заключенията, достоверност и уместност на цитирането, точност и яснота на езика.

7. Редакционната колегия взема окончателното решение за публикуване въз основа на заключенията на рецензенти. Решението може да бъде: публикуване без ревизии, публикуване след преразглеждане в съответствие с препоръките, направени в прегледите, отказ за публикуване. Ако редакционната колегия вземе решение да публикува ръкописа след преразглеждане на препоръки, авторите трябва да прегледат и да отговорят на имейлите на редакционната колегия. Авторите трябва да преразгледат ръкописите си и да представят доклад за извършените от тях редакции в срокове, определени от редакционната колегия, след което редакционната колегия взема решение дали да публикува ръкописа.

8. Ако има противоречия в рецензиите, редакционната колегия може да определи допълнителен рецензент (рецензенти).

9. Списанието използва гост редактори за обработка на определени ръкописи.

10. Авторите потвърждават, че ръкописът е подаден само в това списание и не е публикуван в печата или представен на друго място.

11. Авторите попълват и подписват декларация за съгласие за прехвърляне на авторски права.

12. Авторите потвърждават, че всички изследвания отговарят на етичните насоки, включително спазването на законовите изисквания на страната на изследването. Трябва да се качи мотивационно писмо, което включва следното изявление: „Всички автори са прочели и одобрили представения ръкопис, ръкописът не е бил изпратен другаде, нито е публикуван другаде изцяло или отчасти, освен като резюме (ако е приложимо).“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТРУКТУРА КЪМ СТАТИИТЕ

Моля, имайте предвид, че ако авторите не спазват тези изисквания, особено при оформяне на библиографската справка, и е необходимо допълнително техническо редактиране, те ще бъдат таксувани до 100 евро на статия.

13. Подадените статии се представят в Microsoft Word format, както следва:

 • Font: Times New Roman 12;
 • Format of the pages: Page Setup: Top: 2,5 cm, Bottom: 2,5 cm, Left: 2,5 cm, Right: 2,5 cm
 • Line Spacing: 1,5 lines; First Line: 1,5 сm; Paper Size: A4.

14. Основната структура на статията включва:

 • Заглавна страница – трябва да я качите отделно от файла с основния документ;
 • Въведение – то е включено в основния документ;
 • Цел – тя е включена в основния документ;
 • Материал и методи – те са включени в основния документ;
 • Резултати – те са включени в основния документ;
 • Дискусия – тя е включена в основния документ;
 • Заключение – то е включено в Основния документ;
 • Референции – те са включени в основния документ;
 • Признания – ако е приложимо;
 • Бележки под линия – ако е приложимо.
 • Оригиналност/стойност (задължително).

15. Заглавна страница (страници)

Заглавие: заглавието на доклада на английски и български език трябва да е кратко, като всяка дума е написана с главна буква с шрифт Times New Roman (12 point, удебелен) и центрирано.

Информация за автора: трябва да е в центъра и с шрифт Times New Roman. Този раздел съдържа пълните имена на авторите (12 point, удебелен); име на организацията, електронна поща за контакт с автори (10 point, курсив). Всички имена на автори, които допринасят, трябва да бъдат добавени към подаването на ScholarOne и техните имена, подредени в правилния ред за публикуване. Отговорността на водещия автор е да гарантира, че списъкът на авторите и индивидуалният принос към изследването на всеки от тях са ясно посочени.

Резюме. Резюмето на статиите, чийто основен текст е на български език, трябва да бъде написано и на английски. За публикации, които са написани на английски, абстрактът трябва да бъде само на английски. Той трябва да бъде кратък и ясен и да съдържа кратко следните елементи:

 • Обща информация и цел на изследването (задължително);
 • Материал и методи – описание на предмета и приложната методология („поетапно изследване“) (задължително);
 • Резултати (задължителни);
 • Заключение (заключения) (задължително).

Максималната дължина на резюмето не трябва да надвишава 300 думи.

Ключови думи (посочете до 5 ключови думи).

Кратко заглавие – до 5–7 думи.

16. Въведение.

Целта на въведението е да убеди читателите, че публикуваното изследване съдържа новости и е приложимо. То отговаря на следните въпроси:

 • Кой е основният проблем?
 • Има ли съществуващи решения (показва нивото на проучване на проблема в момента)?
 • Кои са най-добрите решения според мнението на автора?

17. Основен текст

Основният текст е структуриран в отделни раздели, отличаващи се от техните заглавия (заглавията трябва да са кратки, с ясно указание за разликите между тяхната йерархия). Предпочитаният формат за писане на основните заглавия е да бъде удебелен шрифт, а подзаглавията да бъдат написани с курсив. Шрифт – Times New Roman 12, главни букви, подравняване вляво). Основният текст трябва да включва:

Цел на изследването. Целта и целите на изследването трябва да осигурят разбиране на фокуса на публикацията и да обосноват нейната структура. След това авторите трябва да посочат:

 • Какво е значението на изданието?
 • Защо публикацията е важна и оригинална?
 • За кого е предназначена публикацията?

Освен това може да се обсъди потенциална полезност на практиката, значение за бъдещи проучвания, подробни ограничения на проучването и други.

Основна теза и хипотеза на изследването. Представени са аргументите на авторите за тяхната заслуга.

Материали и методи. Авторът трябва да посочи темата и основните методи, използвани от него в отделно заглавие. Авторът трябва да демонстрира, че методологията е ясна и подходяща за постигане на целите. Очаква се авторът да се съсредоточи върху основната тема, да посочи основните етапи на своето изследване, да покаже използваните методи и влияния, които определят избрания от него подход, да даде аргументи защо е избрал конкретни примери и други.

Резултати. При представянето на резултатите е важно авторите да се съсредоточат върху същественото. Публикацията трябва да съдържа само основните факти и тези с по-широко значение, без да дава много подробности за всяка възможна статистика. Ако развитието е пълно със статистически данни, е възможно да се надделее над изводите и в края на краищата публикацията да се разглежда предимно като изброяване на факти, а не като научно изследване. Основната теза на автора трябва да бъде ясно проследима и последователно установена.

Когато описва резултатите, авторът трябва да потърси отговори на следните въпроси:

 • Предоставяте ли интерпретация за всеки от подадените резултати, които искате?
 • Съответстват ли резултатите с това, което са открили други изследователи?
 • Има ли разлики? Защо?
 • Има ли ограничения?
 • Дискусията логично ли води читателя към вашето заключение?

Важно е при представянето на резултатите да не се правят изявления, които надхвърлят това, което резултатите могат да потвърдят.

18. Дискусия

Авторите трябва да обсъдят резултатите и как могат да бъдат интерпретирани в перспектива на предишни проучвания и според работните хипотези. Може да се споменат и бъдещите направления на изследване.

19. Заключение

Изводът трябва да бъде изчерпателно обобщение на изследването, което дава важно научно послание (може да се намери в резюмето). Трябва да се подчертае какво се различава в резултатите от изследванията, какво се откроява в дизайна или е неочаквано.

20. Признания (финансиране).

Източниците на финансиране на научните изследвания трябва да бъдат добавени в стъпка 5 от процеса на подаване на информация за системата ScholarOne. Източниците на финансиране на научните изследвания в статията са представени в раздел „Признания“. Авторите трябва да опишат ролята на тези източници на финансиране през целия работен процес – от определянето на изследването до постигането на крайните резултати.

21. Бележки под линия.

Бележките или крайните бележки трябва да се използват само ако е абсолютно необходимо и трябва да бъдат идентифицирани в текста чрез последователни числа, затворени в квадратни скоби и изброени в края на статията.

22. Фигури.

Всички фигури (диаграми, диаграми, чертежи на линии, уеб страници / екрани и фотографски изображения) трябва да бъдат представени в електронен вид.

Всички фигури трябва да бъдат висококачествени, четливи и номерирани последователно с арабски цифри. Графика може да се доставя в цвят, за да се улесни появата им в онлайн базата данни.

 • Ако е възможно, фигурите трябва да бъдат направени в графични програми (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photo Shop) или Excel. Цифрите не трябва да са във формат на картината. Те трябва да бъдат номерирани последователно по ред на цитиране в текста. Под тях са поставени числа и заглавия на фигурите. Авторите трябва да избягват много надписи вътре във фигурите.
 • Снимките и сканираните изображения могат да бъдат направени в отделни файлове, за предпочитане във формат JPG или TIFF, а не вградени в текста. Снимките трябва да са с добро качество и подходящи за печат. Цветните илюстрации се приемат в изключителни случаи след специално споразумение и евентуални допълнителни разходи!
 • Ако авторите направят план, те трябва да използват Word Equation. Броят на формулите, които трябва да бъдат написани в скоби в лявата част на страницата!

23. Таблици.

Таблиците трябва да бъдат въведени във формат Word Table или Excel. Те трябва да бъдат номерирани последователно според цитирането в текста. Всяка таблица трябва да има заглавие. Над тях се поставят числа и заглавия на таблиците. За предпочитане е той да се побира върху страницата, без да се обръща най-широката част на листа хоризонтално. Необходимите обяснения са дадени по-долу с подходящи символи/знаци.

24. Референции.

Позоваванията на други публикации трябва внимателно да се проверяват за пълнота, точност и последователност.

Цитираните автори трябва да бъдат представени по един от следните начини:

 • Фамилия и година на публикуване (напр. Адамс, 2006 г.)
 • Позоваване на двете имена на две и година на публикуване (напр. Адамс, Браун, 2006)
 • Когато има повече от трима автори, се въвежда фамилията на всички автори.

В края на документа трябва да бъде предоставен справочен списък по азбучен ред.

За книгиФамилия, Инициали, Заглавие на книгата, Издател, Място на издаване, Година.
Напр. Титянова Е. Ултразвукова диагностика в неврологията. КОТИ ООД, София, 2006 г.
За глави на книгиФамилия, Инициали (година), Заглавие на глава, Фамилно име на редактора, Инициали, Заглавие на книгата, Издател, Място на издаване, Страници.
напр. Ringelstein E, Otis S. Physiological testing of vasomotor reserve. In: Newell D, Aaslid R (eds). Transcranial Doppler. Raven Press. New York, 1992:83-99.
За списанияФамилия, Инициали, Заглавие на статията, Име на списанието, том, година, брой, страници.
e.g. Aaslid R, Huber P, Nornes H. Evaluation of cerebrovascular spasm with transcranial Doppler ultrasound. J Neurosurg 60, 1984:37-41.
За публикувани доклади от конферецииФамилия, Инициали, Заглавие на доклада, Фамилия, Инициали (Ред.), Заглавие на публикуваната процедура, която може да включва място и дата (и), които се провеждат, Издател, Място на публикуване, Година на публикуване, Номер на страниците.

напр. Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007), Connecting destinations with an ontology-based e-tourism planner, in Information and communication technologies in tourism 2007 proceedings of the international conference in Ljubljana, Slovenia, 2007, Springer-Verlag, Vienna, pp. 12-32.
За записи в енциклопедия
(без автор или редактор)encyclopedia entries 
(with no author or editor)
Заглавие на Енциклопедия. Заглавие на раздел, том, издание, заглавие на енциклопедия, издател, място на издание, година, страници.
напр. Encyclopaedia Britannica. Psychology of culture contact, Vol. 1, 13th ed., Encyclopaedia Britannica, London and New York, NY, 2005: 765-771.
За електронни източници:Ако е наличен онлайн, пълният URL адрес трябва да бъде предоставен в края на препратката, както и дата, до която ресурсът е бил достъпен.
напр. Castle B. Introduction to web services for remote portlets, 2005, available at: http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12 November 2007). Самостоятелни URL адреси, т.е. без автор или дата, трябва да бъдат включени или в скоби в основния текст, или за предпочитане да бъдат зададени като забележка (римска цифра в квадратни скоби в текста, последвана от пълния адрес в края на статията).
За източници на български език:За всеки източник, цитиран на кирилица – на български език трябва да се посочва един и същ източник, написан съгласно наредбите на транслитерацията.
напр. Ерхард, Л., 1993. Благоденствие за всички, София, УИ „Стопанство“. Erhard, L., 1993. Blagodenstvie za vsichki, Sofia, UI „Stopanstvo“.)