Клювочи думи

TOTAL: 480


А


● автозомно-рецесивна наследствена миопатия с телца на включване
● автономна нервна система
● автономни тестове
● автономни функции
● агресивност
● азотен окис
● анатомия
● ангиография
● аневризма на vena magna Galeni
● анксиолитици
● антигравитационни механизми
● антидепресанти
● антикоагуланти
● антиконвулсанти
● антиневронални антитела
● антитела срещу ацетилхолиновите рецептори
● антитромботична терапия
● аортна дисекация
● апоптоза
● апоптозна каскада
● артериит на Такаясу
● асимптомна каротидна стеноза
● асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение
● асистолия
● атеросклероза
● атеросклеротични плаки


Б


● базални ганглии
● баланс
● белодробна емболия
● биомаркери
● болест на Алцхаймер
● болка
● болничен престой
● бръчки на кожата
● България
● бяло мозъчно вещество


В


● В-mode скениране
● вазодилаторни тестове
● вазомоторна реактивност
● венозна синусна тромбоза
● вербална флуентност
● вертебрална артерия
● вертребрална артерия
● вертребробазиларна недостатъчност (ВБН)
● вестибуларна рехабилитация
● взривна очна травма
● вибрационна болест
● вибрационна болест от локални вибрации
● високоинтензивен фокусиран ултразвук
● влажност на кожата
● вторично генерализирана епилепсия
● ВФУ
● въглехидратни нарушения
● възраст
● възрастов фактор
● възстановяване
● вътрешна хидроцефалия


Г


● генерични продукти
● генетичен вариант С677Т
● генетичен полиморфизъм
● гериатрия
● Герстманов синдром
● главен мозък
● глиобластом
● глутамат
● глюкозно мониториране
● гръбначен мозък
● гръбначна операция
● гръбначно-мозъчни тумори


Д


● двигателен контрол
● двигателна независимост
● двустранна каротидна тромбоза
● дебелина на интима-медиа
● декомпресивна краниектомия
● деменция
● депресия
● детска възраст
● деца
● диабетна невропатия
● диабетна полиневропатия
● диагноза
● диагностика
● диаметър на вертребрална артерия
● дигитална субтракционна ангиография
● дисгенезия на корпус калозум
● дисекация на екстракраниалните мозъчни артерии
● дискова херния
● дистална автономна невропатия
● дистална диабетна дизавтономия
● дистална миопатия
● диференциална диагноза
● дифузионен тест
● дихателни упражнения
● Доплерова сонография
● дуплекс скениране
● дуплекс-скениране
● дурални синуси
● дългосрочен риск
● дясно-ляв сърдечен шънт


Е


● еволюция
● ЕВРОСТАТ
● ЕДС
● ЕЕГ
● езикови функции
● еквипотенциализъм
● еластичност
● електрическа стимулация
● електрокардиостимулатор
● електролечение
● електромиография
● електроневрография
● електронно здравно досие
● електростимулация
● емболичен инсулт
● ендоваскуларна терапия
● епилепсия
● епилептични пристъпи
● ехография
● ехокардиография


З


● задна мозъчна циркулация
● захарен диабет
● захарен диабет тип II
● здравни стратегии
● зрителен нерв
● зрителни папили
● зрителни сензорни пътища


И


● ИБС
● изпитание на центрофуга
● изследване на равновесието
● икономически анализ
● инсулт
● интервенционална терапия
● интима медия комплекс
● интима-медия комплекс
● интраартериална тромболиза
● интракраниални тумори
● интраоперативна невросонография
● инфаркт на миокарда
● исхемичен
● исхемичен инсулт
● исхемичен инсулт когнитивни нарушения
● исхемичен мозъчен инсулт
● исхемична болест на сърцето
● исхемична каскада
● исхемична пенамбра
● исхемия
● исхемия на крайниците


К


● каортна стеноза (АС)
● капиляроскопия
● кардиоваскуларнa функция
● кардиопулмонална ресусцитация
● кардиорехабилитация
● кардиохирургия
● каротидна артерия
● каротидна атеросклероза
● каротидна дисекация
● каротидна дисекация каротиден ултразвук радиация
● каротидна ендартеректомия
● каротидна оклузия
● каротидна патология
● каротидна стеноза
● каротидна хирургия
● каротидни артерии
● каротидни плаки
● каротидни стенози
● каротидно стентиране
● КАТ на главния мозък
● качество на живот
● кинезитерапия
● клинични изпитвания
● клинично приложение
● клопидогрел
● когнитивни
● когнитивни нарушения
● когнитивно нарушение
● колатерален кръвоток
● компютърна периметрия
● компютърнотомографска ангиография
● компютъртомографска ангиография
● конекционизъм
● консенсус
● консервативно лечение
● контрастна ТДС
● контрастна трансезофагиална ехокардиография
● контрастни вещества
● координация
● корелативни проучвания
● коронарен байпас с присадка
● коронарен субклавия стил синдром
● коронарна съдова болест (КСБ)
● краткосрочен риск
● криотерапия
● криптогенен инсулт микроемболи транскраниална Доплерова сонография
● критерии
● кръвен вискозитет
● кръвен и плазмен вискозитет
● КТ
● КТ ангиография


Л


● лазерна доплерова флоyметрия
● лазерна доплерова флоуметрия
● леко когнитивно нарушение
● лечение
● лицев меланом
● локализационизъм
● лумбална пункция
● лумбална стабилизация


М


● магнитен резонанс
● магнитно-резонансна томография
● магнитнорезонансна томография
● магнитнорезонансна трактография
● малки нервни влакна
● математическо
● медикаментозно лечение
● медицина
● междинни фенотипове
● международен регистър SITS
● менингеом
● механична реваскуларизация
● механична тромбектомия
● миастения гравис
● мигрена
● микроемболичен сигнал
● микроемболични сигнали
● миксома
● миосонография
● миосонология
● множествена склероза
● множествени хеморагии
● мобилен тромб в левокамерна аневризма
● мобилен тромб в лявата камера
● моделиране
● мозъчен инсулт
● мозъчен инфаркт
● мозъчен кръвоизлив
● мозъчен перфузионен дефицит
● мозъчна авторегулация
● мозъчна перфузия
● мозъчна пластичност
● мозъчна реорганизация
● мозъчна смърт
● мозъчна увреда
● мозъчна хемодинамика
● мозъчна циркулация
● мозъчни аневризми
● мозъчни вени
● мозъчни венозни тромбози
● мозъчни функции
● мозъчно венозно кръвообращение
● мозъчно-съдов резервен капацитет
● мозъчносъдова болест
● морфология на вертребрална артерия
● моторни евокирани потенциали
● МРТ
● мултимодално ултразвуково изобразяване
● мултиплена склероза
● мускули
● мускулна помпа
● мускулна слабост
● мускулно движение


Н


● надграждане
● надграждане на кардиостимулатор
● нарушен шиен венозен дренаж
● наследственост
● насочено инжектиране
● невро-офталмосонография
● невроваскуларни симптоми
● невродегенеративни заболявания на мозъчния ствол
● невроизобразяващи методи
● невролептици
● неврологични заболявания
● неврология
● невронална смърт
● невроофталмологична симптоматика
● невроофталмология
● невропатия
● невропластичност
● невропротекция
● неврорехабилитация
● невросонография
● невросонология
● независимост
● неинвазивна оценка с ултразвук
● ниска болка в гърба
● нови системи


О


● обзор
● обструктивна сънна апнея
● обща сънна артерия
● огнестрелно черепномозъчно нараняване
● огнищна абнормност
● оклузия на средна мозъчна артерия
● олигемия
● оперативно лечение
● операция на гръбначния стълб
● оригинална форма
● ортостатизъм
● ортостатичен тест
● ортостатичен толеранс
● ортостатична мозъчна реакция
● ортостатична хипотония
● ортостатични реакции
● остър исхемичен инсулт
● остър исхемичен мозъчен инсулт
● отворен формен овал
● отклонение на тялото
● офталмологична симптоматика


П


● паранеопластични невропатии
● Паркинсонова болест
● патофизиология
● периферна артериална болест
● периферна лицева парализа
● перфузионен тест
● пирамидна система
● писменно ръководство
● плазмени липиди
● пластична реорганизация
● поведение
● подвижен тромб
● пол
● полиморбидност
● полиморфизъм
● полиневропатия
● постурален контрол
● постурография
● потвърждаващ тест
● походка
● предиктори
● преживяемост
● премоторна кора
● продължителното залежаване
● проксимална каротидна дисекация
● пространство заемащ процес
● профилактика
● психиатрични заболявания
● първичен тумор


Р


● работната сила
● равновесие
● рак на гърдата
● ранна диагностика
● ранна мобилизация
● резултати
● реканализация
● реология на кръвта
● реперфузия
● репетитивна магнитна стимулация
● репетитивна нервна стимулация
● репетитивна ТМС
● ретрохиазмални лезии
● рехабилитация
● риск
● рискови фактори
● ротаторни функционални тестове


С


● С-реактивен протеин
● сестрински грижи
● сетивни нарушения
● синдром на кубиталния тунел
● синдром на Уест
● синдром на Шарл Боне
● синкоп
● СИОПС
● система за ресинхронизираща терапия
● системен модел
● скоростно изобразяване на тъканите
● слединсултна депресия
● слухова стимулация
● средна скоростна кръвоток
● статично силова издържливост
● стеноза
● стеноза на подключична артерия
● стент ретривър
● стентиране
● странични ефекти
● субарахноиден кръвоизлив
● сфингозин 1-фосфат рецепторни модулатори
● съдова етиология
● сърдечен арест
● сърдечна хирургия
● сърдечносъдови автономни нарушения


Т


● ТАВИ
● таламична болка
● таламус
● тангенциално напрежение
● тардивна дискинезия
● ТДС
● терапевтична хипотермия
● терапия
● термография
● термотерапия
● тест на дълбоко дишане
● тест на реактивна хиперемия
● тест с наклон на тялото
● ТИА
● Толоза-Хънт синдром
● топлинни и студови процедури
● транзиторна исхемична атака
● транзиторни исхамични атаки
● транскраниална доплерова сонография
● транскраниална дуплекс ултрасонография
● транскраниална магнитна стимулация
● транскраниална сонография
● транскраниално цветно дуплекс скениране
● транскраниално цветно дуплекс-скениране
● тромбоаспирация
● тромбоза на вътрешна сънна артерия
● тромбоза на горна офталмична вена
● тромбоза на дурални синуси
● тромбоза на подключична вена
● тромбоза на синуси
● тромбоза на средна мозъчна артерия
● тромбоза на централна ретинна артерия
● тромболиза
● тромбоцитна агрегация
● тромбоцитни рецептори
● трудова медицина
● тумор в медиастинума
● тъканен плазминоген активатор


У


● улнарен нерв
● ултразвук
● ултразвукова диагностика
● ултразвуково
● ултразвуково изобразяване
● ултразвуково изобразяване на око
● управление
● упражнения


Ф


● фамилна миастения
● фармакологични проучвания
● феномен на Рейно
● физиотерапевтични фактори
● физиотерапия
● финголимод
● фМРИ
● фокална епилепсия
● фронтална атаксия
● функционална мобилност
● функционални невроизобразяващи методи
● функция на ръката


Х


● ХАНК
● хармонично изобразяване
● хемианопсия
● хеминеглект
● хемипареза
● хипергликемия
● хипертермия
● хипертония
● хипотези
● хипсаритмия
● хомонимна хемианопсия
● хомоцистеин
● хроничен лумбосакрален синдром
● хроничен период
● хронична бъбречна недостатъчност
● хронична хемипареза
● хърватско население


Ц


● цветно дуплекс скениране
● цветно дуплекс-скениране
● цветно кодираната дуплекс сонография
● цветно кодираната дуплексдоплерсонография
● цветно-кодирана дуплекс сонография
● централна ретинна тромбоза
● церебрална вазореактивност
● церебрални и спинални съдови заболявания
● циркулаторен арест


Ч


● човешки мозък


Щ


● щитовидна жлеза
A


● ABCD
● ACTH-препарати
● aтеросклероза
● aутизъм


B


● B-flow изобразяване


C


● CO2 реактивност


E


● eпилепсия


L


● LIMA графт


O


● oгледални неврони


P


● PNF методика
● pseudotumour cerebri
● pTMC


R


● R-R вариабилност

3


● 36-точкова скала
● 3D биопринтиране


4


● 4-измерно изобразяване
● 4D изобразяване