Публикационна етика

1. Главният редактор отговаря за проверката на всички предполагаеми неетични практики.

2. В случай на предполагаема неетична практика, главният редактор уведомява авторите на ръкописа, предоставя необходимите доказателства и приканва авторите да дадат обяснение.

3. Съмнения относно неетичните практики могат да бъдат изразени от главния редактор, асоциираните редактори, членовете на консултативния и редакционния съвет, рецензенти на ръкописи, автори, читатели и други хора, които са се сблъсквали с подобни практики.

4. Всички публикации в списанието „Невросонология и мозъчна хемодинамика“ се проверяват за наличие на неетични практики със софтуерен пакет, преди да бъдат изпратени на рецензенти.

5. Ако по време на процеса на преразглеждане бъде установена неетична практика, процесът на преразглеждане се спира до изясняване на случая. Процесът на преразглеждане продължава, ако предполагаемата неетична практика не бъде обоснована.

6. Ако предполагаема неетична практика е доказана за ръкопис, който все още не е изпратен за преглед, в момента се преглежда или е приет, но все още не е публикуван, ръкописът се отхвърля.

7. Ако предполагаема неетична практика е доказана за ръкопис, който вече е публикуван, ръкописът се изтегля и съобщение за оттегляне се публикува в следващия брой на списанието. За пълнота на библиографските записи текстът на изтеглената статия остава онлайн, но с воден знак „Оттеглено“.

8. В случай на втора обоснована неетична практика, авторът получава доживотна забрана за публикуването му в списанието „Невросонология и мозъчна хемодинамика“.

9. Списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“ се придържа към принципите на комисията по публикационна етика (https://publicationethics.org/).

10. Всички подадени ръкописи първоначално се преглеждат от редактор за спазване на Ръководството за автори. Ръкописите без приоритет за публикуване или несъответстващи с обхвата на списанието се отхвърлят. Всички останали се изпращат на експерти за рецензия.

11. Всички рецензенти са длъжни да попълнят декларация за конфликт на интереси и ще гарантират, че той или тя нямат действителен или съществуващ конфликт на интереси с авторите, институциите или спонсорите на ръкописа.

12. Конфиденциалност: като обща презумпция, ръкописите, коментарите на рецензента, разкритията на автора и материалите, свързани с представен ръкопис, не трябва да се споделят с трети страни.

13. Исканията на трети страни за използване на ръкописи и прегледи за съдебни производства трябва да бъдат отказани учтиво и редакторите трябва да направят всичко възможно да не предоставят такива поверителни материали, ако бъдат призовани.

14. От рецензентите се изисква да поддържат поверителност относно преглежданите от тях ръкописи и не трябва да предоставят никаква информация за конкретен ръкопис или неговото съдържание на трета страна без предварително разрешение от редакторите на списанието.

15. Авторите с конфликт на интереси трябва да разкриват всякакви финансови, лични или професионални взаимоотношения с други хора или организации, които биха могли разумно да се възприемат като конфликт на интереси или като потенциално влияещи или нарушаващи безпристрастността на работата им.

16. Източниците на финансиране и благодарности са посочени в края на всяка статия. Авторите трябва да посочат пълно имената на всички финансиращи организации на безвъзмездни средства.